Szczegóły programu

Biuro Wrocław 2016, Zakład Socjologii Miasta i Wsi, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Sekcją Socjologii Miasta oraz wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję „Miasto i Kultura”, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2017 roku.

Na konferencję zapraszamy do Wrocławia, który tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nosił w 2016 roku. To wydarzenie było dla środowiska twórców, organizatorów i badaczy kultury okazją do uważnego przyjrzenia się procesom, jakim podlega pole kultury miejskiej. Jednocześnie zauważono, że choć to Wrocław organizował ESK, to starania o ten tytuł uwydatniły rolę polityk kulturalnych w dyskusji nad rozwojem miast w aktywnych środowiskach pozostałych miast-kandydatów. Ostatnie lata obfitowały też w wiele interesujących opracowań naukowych poświęconych temu tematowi, na przykład w środowisku gdańskiej, poznańskiej i warszawskiej socjologii autorzy w centrum swoich zainteresowań postawili właśnie kulturę.

Powiązaniu w tytule konferencji dwóch pojęć – miasta i kultury – przyświeca przekonanie o miastotwórczej funkcji kultury i kulturotwórczej roli miasta. Jakkolwiek można dyskutować o specyfice kultury miejskiej, to zauważyć należy, że miejskość ujawnia się poprzez życie kulturalne miasta. Jest ono formą uspołecznienia mieszkańców i tworzenia wartości w sferze publicznej, ze szczególną rolą i pozycją lokalnego środowiska artystycznego, a także rozwojem infrastruktury kulturalnej oraz miejsc aktywności twórczej, zarówno w centrum, jak i na peryferiach.

Na program konferencji składają się więc:

- trzy otwarte debaty na temat wielowymiarowości kultury miejskiej, jej wpływie na rozwój miast i tworzenie polityk kulturalnych, a także na temat „efektu ESK” i metodologii badań współczesnej kultury;

- sześć warsztatów skierowanych do kadry kultury, tematycznie skupionych wokół miejskości i współtworzenia miasta przez praktyków kultury, także w kontekście infrastruktury czy współpracy z mieszkańcami;

- cykl wizyt studyjnych, w ramach których zaprezentujemy najważniejsze inicjatywy i organizacje aktywne na polu kultury we Wrocławiu, ale też przyjrzymy się procesom rewitalizacji czy gentryfikacji zachodzącym w mieście (studium przypadku Nadodrza i Przedmieścia Oławskiego);

- cykl spacerów szlakami dwóch najbliższych mieszkańcom programów Biura Wrocław 2016: „mikroGRANTÓW ESK 2016” oraz „Sąsiadujemy” (kontynuacja programu „Wrocław – wejście od podwórza”), w  ramach których głos oddamy lokalnym aktywistom i mieszkańcom wrocławskich osiedli;

- scena artystyczna, zlokalizowana w podwórku przy Ruskiej 46, przestrzeni inicjatyw i organizacji związanych z wrocławską kulturą.

Przestrzenie:
Barbara (ul. Świdnicka 8B) to miejsce, którego nazwa nawiązuje do kultowego lokalu w centrum Wrocławia, a obecnie przestrzeń otwarta na działania twórcze, warsztaty i konferencje, czytelnia, bistro oraz infopunkt Biura Wrocław 2016. Barbara to również miejsce spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Zrekonstruowane kolumny w charakterystyczną szachownicę, oryginalnie zaprojektowane wnętrze oraz witryny otwarte latem przyciągają osoby poszukujące przyjaznego miejsca w samym sercu Wrocławia.

RUSKA 46 (wejście od ul. Św. Antoniego 26 lub od ul. Ruskiej 46) jest wielowątkowym projektem, dzięki któremu jedno z podwórek między ulicami Ruską a Św. Antoniego stało się przestrzenią aktywności twórczych i platformą obcowania ze sztuką. Ruska 46 jest więc miejscem pracy oraz mediacji, które współtworzą niezależni artyści i aktywiści, kuratorzy i menedżerowie kultury związani z lokalnymi instytucjami i sektorem NGO. Ruska 46 jest też miejscem wydarzeń artystycznych i kulturalnych, miejscem rozpoznawalnym i otwartym, odwiedzanym chętnie nie tylko przez osoby zainteresowane kulturą i sztuką, ale też przez mieszkańców i turystów, pełniącym rolę wyjątkowego centrum kultury o unikalnym charakterze.

Celem konferencji „Miasto i Kultura” jest nie tylko stworzenie platformy do rozmów o kulturze miejskiej czy przybliżenie procesu ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury mieszkańcom Wrocławia. To przede wszystkim program warsztatów dla przedstawicieli środowisk związanych z kulturą, sztuką i edukacją. Naszym celem jest wspieranie rozwoju pola kultury poprzez przygotowanie szeroko rozumianych jej kreatorów do reagowania na potrzeby odbiorców, współtworzenia miejsc dedykowanych kulturze oraz przeciwdziałanie instrumentalizacji inicjatyw oddolnych.

Zapisy na warsztaty ruszą z początkiem września, po ogłoszeniu pełnego programu konferencji. Linki do formularzy rekrutacyjnych dostępne będą na stronie www.wroclaw2016.pl/miastoikultura w zakładce „Zapisy na warsztaty”.

„Pogłębić partycypację: W kierunku trwałości kulturowej w skali lokalnej” / Szilvia Nagy / Local Operators' Platform (LOCOP)

KIEDY? Czwartek, 21 września 2017 roku

GDZIE? Podwórko Neonów, ul. Ruska 46a, Wrocław

O KTÓREJ? 15:00 – 17:30

DLA KOGO? Warsztat skierowany jest głównie do działaczy lokalnych (organizacji pozarządowych, aktywistów, artystów i kuratorów kształtujących lokalny krajobraz społeczno-kulturalny), otwarty jest jednak dla wszystkich zainteresowanych tematem trwałości kulturowej.

W naszych dyskusjach na temat trwałości kulturowej prowadzonych w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury nie powinno zabraknąć krytycznej refleksji nad warunkami i możliwościami w lokalnej skali problemu. Jakie są podstawowe założenia długoterminowej strategii kulturalnej i jak zapewnić udział lokalnych środowisk w procesie decyzyjnym? Czy jakikolwiek model ewaluacji może zapewnić trwałość kulturową? Jakie metody i formuły należy przyjąć, by wzmocnić procesy włączania w kulturę? W ramach warsztatu spróbujemy przyjrzeć się tym pytaniom z perspektywy lokalnych działaczy i zaproponować skuteczne strategie wzmacniania trwałości projektów.

O prowadzącej:

Szilvia Nagy jest badaczką kultury, specjalistką w dziedzinie zarządzania projektami, kuratorką i założycielką inicjatywy Local Operator's Platform (LOCOP). Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół polityki kulturalnej i transformacji w obrębie zaplecza instytucjonalnego sztuki, co ściśle wiąże się z jej praktyką kuratorską, w której przeważają skłaniające do refleksji wystawy i działania, sympozja i warsztaty skupione wokół aspektu partycypacyjnego sztuki oraz jego roli w zapewnianu trwałości kulturowej. W latach 2008-2012 była kierowniczką projektów i kuratorką w Instytucie Sztuki Współczesnej Miskolc (M.ICA). W 2014 r. założyła Local Operators' Platform (LOCOP), platformę networkingową ułatwiającą dialog między badaczami, lokalnymi działaczami i praktykami kultury. Nadrzędnym celem platformy jest podkreślenie roli praktyk partycypacyjnych oraz odpowiedniej ewaluacji w procesie zapewniania trwałości kulturowej. Jej twórcy i członkowie nie tylko zastanawiają się nad sposobami zapewniena trwałości projektów kulturalnych, ale także szukają alternatyw dla powszechnie stosowanych w kontekście ESK modeli ewaluacyjnych.

LOCOP w sieci: www.locop.org / www.facebook.com/localoperatorsplatform

„Jak mówią dane i jak mówić danymi” / Hanna Kostrzewska / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

KIEDY? Środa, 20 września 2017 roku

GDZIE? Barbara, ul. Świdnicka 8b, Wrocław

O KTÓREJ? 15:00 – 17:30

DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej dla mieszkańców.

Warsztaty dotyczyć będą sposobów pozyskiwania i wykorzystywania danych, a także ich wizualizacji w pracy przedstawicieli sektora kultury. Pierwsza część warsztatów obejmie wprowadzenie teoretyczne do tematyki wykorzystywania i wizualizacji danych. Przedstawione zostaną podstawowe metody i techniki prowadzenia badań, a także sposoby wykorzystywania danych zastanych. Omówiona zostanie także tematyka wizualizacji, która służyć może jako narzędzie pomocne w analizie i badaniach, a także jako czytelna forma prezentacji informacji. W drugiej części warsztatu zaprezentowane zostaną podstawowe narzędzia do analizy danych i ich wizualnego przedstawiania.

Uczestnicy wezmą także udział w ćwiczeniach, w ramach których będą mieli za zadanie pracę na danych, ich obróbkę, czyszczenie i prezentację. Uczestnicy warsztatu będą mogli zyskać podstawową wiedzę na temat wykorzystywania danych, ich przetwarzania i prezentacji na potrzeby własnych działań, prowadzonych analiz i prostych badań. Będą także mieli szansę poznać stosunkowo proste w użyciu narzędzia służące wizualizacji danych. Nie zabraknie przykładów, ciekawych rozwiązań i sposobów korzystania – zarówno z danych jak i z ich wizualizacji.

O prowadzącej:

Hanna Kostrzewska - z wykształcenia kulturoznawca i socjolog. Zawodowo związana z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, hobbystycznie ze stowarzyszeniem Górnośląski Klaster Kreatywny. Członek grupy badawczej katowickiego Medialabu. Inicjuje i prowadzi projekty dziennikarskie i popularyzatorskie, szczególnie tematycznie związane z miastem i historią lokalną. Koordynatorka projektów szkoleniowych i badawczych.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach online: www.rok.katowice.pl / www.facebook.com/rikwkatowicach

 

„Badanie relacji operatorów inicjatyw kulturalnych z ich odbiorcami” / Magdalena Ochał oraz Michał Kocikowski / Kolektyw Badawczy

KIEDY? Czwartek, 21 września 2017 roku

GDZIE? Barbara, ul. Świdnicka 8b, Wrocław

O KTÓREJ? 15:00 – 17:30

DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej dla mieszkańców.

Warsztat „Badanie relacji operatorów inicjatyw kulturalnych z ich odbiorcami” będzie dotyczył możliwości wykorzystania różnych metod i narzędzi do badania jednorazowych wydarzeń i długofalowej działalności kulturalnej. Różne strategie badawcze zostaną zaprezentowane na podstawie wybranych studiów przypadku: eksploracyjno-ewaluacyjnego badania akcji „Lato w mieście” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, partycypacyjnego procesu projektowego na obszarze III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie, badań publiczności dla Orkiestry Sinfonii Varsovii oraz konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów zabytkowych przeznaczonych na działania kulturalne na obszarze rewitalizowanej warszawskiej Pragi. Wspólnie z uczestnikami warsztatu będziemy chcieli przejść przez kolejne etapy procesu badawczego, omawiając kwestię doboru próby badawczej, wyboru narzędzi i realizacji badań w terenie oraz konfrontowania wyników z wyobrażeniami samych operatorów inicjatyw kulturalnych.

O prowadzących:

Autorzy warsztatu są założycielami Kolektywu Badawczego, który jako grupa złożona z socjologów, antropologów i etnologów realizuje ewaluacje projektów, diagnozy potrzeb kulturalnych i badania publiczności. Na ich kolektywny dorobek składa się współpraca z takimi instytucjami jak Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Mazowiecki Instytut Kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Orkiestra Sinfonia Varsovia.

Magdalena Ochał – doktor socjologii, studentka historii sztuki, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Transdyscyplinarnej Sieci Badaczy Jakościowych, specjalizuje się w badaniach stylu życia oraz badaniach dla sektora publicznego.

Michał Kocikowski – antropolog kultury, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej UW, współpracował zarówno z dużymi agencjami badawczymi jak i organizacjami pozarządowymi (m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka), niebezkrytyczny entuzjasta service design.

Kolektyw Badawczy w sieci: www.kolektywbadawczy.pl / www.facebook.com/kolektywbadawczy

„Tworzenie dobrych miejsc – teoria i praktyka placemakingu” / Marta Trakul-Masłowska oraz Magda Kubecka / Jak działa miasto?

KIEDY? Piątek, 22 września 2017 roku

GDZIE? Podwórko Neonów, ul. Ruska 46a, Wrocław

O KTÓREJ? 15:00 – 18:30

DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej związanej z konkretnymi przestrzeniami bądź miejscami w mieście.

Co wpływa na to, że jedna przestrzeń działa dobrze, jest pełna ludzi, a inne miejsca są omijane? Jak badać i oceniać miejsca? Jak urządzać podwórka, place, skwery, żeby przyciągały ludzi i były wspaniałymi miejscami spotkań? Jak to się robi w miastach na świecie i co w praktyce znaczy placemaking?

To warsztat porządkujący i poszerzający wiedzę o przestrzeni publicznej. Łączy teorię, przekazaną w ciekawej formie i analizę ważnych projektów z miast na całym świecie.
W skrótowej formie omówione zostaną również narzędzia do badania dobrej przestrzeni. Warsztat skierowany jest do osób zainteresowanych zmienianiem miasta. Miejskich aktywistów, osób pragnących zmieniać swoje osiedla, urzędników, pracowników biznesu.

Warsztaty składają się z następujących modułów:

– Przestrzeń publiczna – rozumienie, definiowanie, historia

– Jak działa przestrzeń – przykłady, realizacje, doświadczenia

– Co to jest placemaking i jakie metody proponuje

– Poznawanie i badanie przestrzeni w praktyce – przykłady narzędzi badawczych

O prowadzących:

Marta Trakul-Masłowska – socjolożka i absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Założycielka Fundacji Na miejscu, w której realizuje projekty placemakingowe we współpracy z samorządem i biznesem. Specjalizuję się w tworzeniu partnerstw lokalnych na rzecz zmian w przestrzeni. Aktualnie tworzy mi.in. szeroki program na rzecz przestrzeni publicznej na warszawskiej Woli towarzysząc firmie Skanska w budowie biurowca SPARK. Partnerską organizacją Fundacji są nestorzy placemakingu – nowojorska organizacja Project for Public Spaces, w której duchu działa i wspólnie realizuje projekty. Jest orędowniczką samoorganizacji, współpracy sąsiedzkiej i lokalnej. Jest członkinią miejskiej kooperatywy spożywczej “Dobrze”.

Magda Kubecka – badaczka miasta, animatorka kultury, autorka programów kulturalno-społecznych. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim i studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej studiowała urban studies i prowadziła badania na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Chicago. Odbyła staż w Metropolitan Planning Council w Chicago w zespole Placemaking. W 2013 roku dołączyła do interdyscyplinarnego zespołu badającego miasta i przestrzeń publiczną pod kierownictwem prof. Terry N. Clark’a. Od 4 lat współpracuje z Fundacją „Na Miejscu”. Pracuje w zespole DNA Miasta Fundacji Res Publica, m.in. koordynowała diagnozę polityki kulturalnej w Słupsku. Jest członkinią redakcji „Magazynu Miasta”. Przez kilka lat była współautorką programów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i członkinią zarządu stowarzyszenia. Obecnie w sieci Latających Animatorów Kultury wspiera organizacje, instytucje i grupy nieformalne w podejmowaniu lokalnych inicjatyw w całej Polsce. Przez cztery lata pracowała w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek. Współpracuje także z Pracownią Miejską w Koninie. Prowadzi bloga Miejski Instytut.

Jak działa miasto? w sieci: www.jakdzialamiasto.pl / www.facebook.com/Jak-działa-miasto-1524330740934637

„Kim są użytkownicy kultury? Badania publiczności: zrób to sam” / Aleksandra Janus / Centrum Cyfrowe

KIEDY? Piątek, 22 września 2017 roku

GDZIE? Barbara, ul. Świdnicka 8b, Wrocław

O KTÓREJ? 15:00 – 18:0

DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej dla mieszkańców.

Kim są użytkownicy kultury? W jaki sposób z niej korzystają? Czym się od siebie różnią? Jakie są ich potrzeby i motywacje? Warsztat będzie wprowadzeniem do badań publiczności: krótkim podsumowaniem ich historii, przeglądem wykorzystywanych metod i narzędzi oraz praktycznych korzyści, jakie instytucje i organizacje czerpać mogą z bliższego przyglądania się swoim odbiorcom. Podczas warsztatu będzie można dowiedzieć się także, w jaki sposób - bez dużych nakładów zarówno czasowych, jak i finansowych - można zacząć gromadzić przydatne dane na temat użytkowników i odbiorców kultury na potrzeby ewaluacji i projektowania własnych działań.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z łatwymi, praktycznymi sposobami gromadzenia i analizy danych na temat odbiorców własnej instytucji oraz najważniejszymi zasadami współpracy z zewnętrznymi zespołami badawczymi.

O prowadzącej:

Aleksandra Janus – antropolożka, badaczka, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, współautorka inicjatywy Laboratorium muzeum oraz grupy badawczej Kierunek zwiedzania, kierowniczka merytoryczna Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym. Interesuje ją społeczna rola instytucji kultury oraz ich relacje z odbiorcami, specjalizuje się w analizie i wdrażaniu strategii partycypacyjnych, badaniach publiczności oraz otwieraniu dostępu do zasobów dziedzictwa. Wykłada(ła) na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie SWPS oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Ściśle współpracuje z komitetem ds. kolekcjonowania ICOM (COMCOL), Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci UJ oraz Reinwardt Academie w Amsterdamie. Prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach. Współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności.

Centrum Cyfrowe w sieci: www.centrumcyfrowe.pl / www.facebook.com/centrumcyfrowe

Rekrutacja na warsztaty zostanie otwarta po ogłoszeniu szczegółowego programu konferencji.

Krzysztof Bielaszkakrzysztof.bielaszka@wroclaw2016.pl

Romana Roszakromana.roszak@wroclaw2016.pl

Katarzyna Zielińskakatarzyna.zielinska@wroclaw2016.pl

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek