Szczegóły programu

Zapraszamy na nową stronę Koalicji Miast: http://koalicjamiast.wroclaw2016.pl/

---

Koalicja Miast 2016, to po pierwszy projekt współpracy kulturalnej miast, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Współpraca ma na celu prezentacje kulturowe Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi oraz Poznania i Szczecina skupione na najbardziej charakterystycznych dla nich narracjach kulturowych oraz na tym, co stanowi o ich genius loci.

Wrocław jako Europejska Stolica Kultury 2016 stanie się sceną, na której spotkają się pomysły
i praktyki  z każdego z miast koalicji. Inicjatywa ta stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej pomiędzy miastami, promowania lokalnych artystów, tworzenia wspólnych projektów artystycznych
i kulturalnych.

Drugim istotnym celem projektu jest dyskusja o samorządowej odpowiedzialności za kulturę polską. Powstanie Think Tank – pracujący przez cały rok nad rozwojem kultury w samorządach lokalnych. Koalicja Miast stanie się platformą wymiany doświadczeń, łączącą polskie samorządy i instytucje, przyczyniającą się do podnoszenia kompetencji kadry sektora kultury.

Koalicja miast (3) Koalicja miast (4) Koalicja miast (5) Koalicja miast (6) Koalicja miast (7) Koalicja miast (8) Koalicja miast (1) Koalicja miast (2)

Działania
Lublin – Miasto Inspiracji 
25 - 29 maja 2016

Lublin w konkursie ESK2016 kreowało swój program w inspirującym dialogu między wielokulturowym dziedzictwem a wyzwaniami przyszłości. Sceną do pokazania Lublina z całą jego unikalnością stanie się przestrzeń publiczna miasta Wrocławia. To właśnie na niej najwięksi i najbardziej znani lubelscy artyści zbudują scenerie swojego miasta – Lublina. Miasta inspiracji w którym współczesność przeplata się z bogatą historią . Lublin to również Brama Wschodu, miasto studentów i młodych kreatywnych twórców. Kilkudniowe widowisko odzwierciedlać będzie dialog tradycji z nowoczesnością poprzez interaktywne działania kulturowe. Prezentacja we Wrocławiu będzie także wstępem i zaproszeniem do obchodów 700-lecia miasta przypadających w 2017 roku.

Szczecin 
17 - 19 czerwca 2016

Szczecin podtrzymuje ideę „Wspólnej przestrzeni kultury” rozumianej jako prawo do twórczości i aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w kulturze, ale również jako pole wzajemnego oddziaływania miasta, regionu, idei, wartości, pomysłów, pozwalające na przekraczanie granic administracyjnych, państwowych, a także granic wyobraźni.

Poznań 
1 - 3 lipca 2016

Za fizyczny i metaforyczny punkt wyjścia dla obecności we Wrocławiu ESK Poznań uznaje ulicę... Poznańską. 
W tym metaforycznym spotkaniu Poznań widzi nadrzędny sens swej obecności – włączenie się w ideę tworzenia „przestrzeni piękna” poprzez adekwatne działania artystyczne, edukacyjne i społeczne angażującą mieszkańców 
i przybyszów.

Łódź – Tkana Odnowa 
14 - 17 lipca 2016

Łódź miasto w którym historia wielkiego przemysłu zaklęta jest w pofabrycznej zabudowie, w amerykańskim układzie ulic, w niewidzialnych rzekach. To dzięki przemysłowej tradycji my – łodzianie, tak dobrze rozumiemy słowa: rozwój, dynamika i zmiana. Dziś tkamy nasze miasto na nowo. Poddajemy je ciągłej refleksji, reinterpretujemy, prowadzimy na nim eksperymenty, doświadczamy go. Jesteśmy częścią trwającego, długofalowego procesu rewitalizacji Poczujemy, jak to działa, odwiedzając Łódź w postindustrialnej przestrzeni Wrocławia . Zobaczymy różnorodne, ukryte w fabrycznych zakamarkach wydarzenia artystyczne i edukacyjne z dziedziny teatru, sztuk wizualnych, literatury, video-artu, filmu, muzyki, performance, komiksu, animacji, które niczym nitki tkaniny splotą się w finałowy koncert, przedstawiający marzenia i wyobrażenia łodzian o swoim mieście.

Gdańsk - Miasto Wolności 
30 lipca - 7 sierpnia 2016

Gdańska aplikacja w konkursie ESK 2016 odnosiła się głównie do wartości; tych, które stanowiły o wielkości 
i rozwoju miasta przed wiekami i tych, które w nie tak dawnym czasie zadecydowały o nowym kształcie Europy. Otwartość, wolność i solidarność nabiera coraz nowych znaczeń, staje się jakże trudnym i aktualnym wyzwaniem dla naszego kontynentu, dla państw, miast i pojedynczych ludzi. O tym w 2016 roku we Wrocławiu będzie mówił Gdańsk. Zaprosimy gości do przestrzeni nieoczywistej, nie stanowiącej na co dzień sceny działań kulturalnych. Oddamy ją we władanie artystom, by słuchać ich pojedynczych głosów, doświadczać zderzenia z różnymi dziedzinami sztuki, obserwować akty twórczej konfrontacji. W tym wielogłosie poszukiwać będziemy gdańskiego ducha wolności.

Katowice – Miasto Muzyki UNESCO
15 - 21 sierpnia 2016

Katowice zostały uznane przez Komisję Selekcyjną w konkursie ESK2016 miastem muzyki. Na ten status - zasłużony poprzez bogate tradycje i ogromny potencjał - składa się imponująca infrastruktura, ale przede wszystkim różnorodne i aktywne środowisko twórców związanych z miastem muzyków, kompozytorów i eksperymentatorów. Przed kilka sierpniowych dni Wrocław będzie sceną najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów muzycznych stworzonych w stolicy Górnego Śląska. Katowice we Wrocławiu będą reprezentować odkrywcy nowych dźwiękowych obszarów i twórcy operujący językiem nowych mediów. Katowice zaprezentują się także jako miejsce międzynarodowych spotkań muzyków i artystów, których efektem jest zupełnie nowa, kulturalna jakość.

Celem projektu badawczego będzie analiza długofalowych ekonomicznych i społeczno-kulturowych skutków, jakie potencjalnie zostały wywołane procesem starań o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Główna hipoteza badawcza zakłada, że wspomniany proces odbywał się w wyjątkowo korzystnym kontekście, potencjalnie stwarzającym dogodne warunki dla istotnych zmian dotyczących zarówno gospodarczych podstaw miast, jak też sfery społeczno-kulturowej. W tym przypadku wyróżnić można trzy zasadnicze zmienne.

1. Transformacja podstaw gospodarczych miast. Polskie miasta, których podstawy gospodarcze zdominowane były zależnościami ukształtowanymi w epoce industrialnej,  w epoce post-industrialne zmuszone zostały do poszukiwania nowych możliwości rozwojowych. Proces ESK stwarzał zatem nowe ramy odniesienia dla kształtowania się przemysłów kreatywnych, potencjalnie mogących stawać się nowymi kołami zamachowymi rozwoju miast.

2. Akcesja do UE. Proces ESK zbiegł się w czasie z jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski – akcesją do Unii Europejskiej. Dla polskich miast otworzyły się nowe, niedostępne wcześniej możliwości rozwoju. Z jednej strony, dotyczy to środków finansowych na rozwój kultury i przemysłów kreatywnych, zarówno tych, które pozwoliły na stworzenie niezbędnej infrastruktury, jak i tych, które umożliwiły realizację wielu projektów kształtujących nowe wzory kulturowe.  Członkostwo w UE opierające się na swobodach przepływów sprawiło także, że polskie miasta zostały włączone do europejskiej sieci wymiany i dzięki niespotykanej wcześniej dyfuzji kulturowej stają się przestrzeniami innowacji i zmiany kulturowej.

3. Zmiana kulturowa. Polskie społeczeństwo ukształtowane w procesie długiego trwania pod wpływem wartości szlacheckich i chłopskich, staje się obecnie społeczeństwem miejskim. Każda zmiana kulturowa wymaga nowych narracji, które tworzą ramy odniesienie dla aktorów społecznych. Polskie nowe mieszczaństwo aby legitymizować swoje nowe tożsamości potrzebuje zatem nowych miejskich narracji. Starania o ESK, trafiając w specyficzny kontekst, w dużej mierze przyczyniły się do „wynajdywania” miejskości polskich miast. W społeczeństwie post-fordowskim i gospodarce opartej na wiedzy o rozwoju miast decyduje siła tożsamości. Starania o ESK dostarczające nowych narracji miejskich przyczyniły się do kształtowania silnych miejskich tożsamości.

Autor: Dr Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński)

Rafał Koziński
e-mail: rafal.kozinski@wroclaw2016.pl  
tel. + 48 512-482-980

Paulina Dufrat
e-mail: paulina.dufrat@wroclaw2016.pl
tel. + 48 506 130 702

Romana Roszak
e-mail: romana.roszak@wroclaw2016.pl
tel. + 48 799 041 119

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek